Přejeme bezstarostné prožití prázdnin a hlavně bez úrazu :)
Vítejte u nás

ZŠ v 1. - 5. ročníku pracuje podle nového školního vzdělávacího programu – Sluníčková škola pro radostné učení.

V naší škole klademe důraz na zdravé a klidné prostředí, při výuce využíváme alternativní prvky výuky, kterými se u dětí snažíme docílit zdravého sebevědomí. Učíme se vyjádřit a zdůvodnit svoje názory, přijímat zodpovědnost za sebe i druhé. Vzájemná spolupráce, hledání a objevování je pro nás stejně důležité jako získávání nových poznatků z knih...

K vybavení školy patří i interaktivní tabule, které jsou stejně jako počítače hojně využívány k modernizaci a zkvalitnění výuky.

Žáci mají v průběhu školního roku možnost navštěvovat různé kroužky a nepovinné předměty, ve kterých se mohou realizovat, rozvíjet: anglický jazyk, zpívánky, pohybové hry, aerobic, tvořivé činnosti a mnoho dalších.

Podílíme se aktivně na ochraně životního prostředí a vedeme žáky ke zdravému životnímu stylu.

Důraz klademe i na úzkou spolupráci s rodiči žáků, pro které organizujeme společné zábavně výchovné akce a tím posilujeme vzájemný vztah nejen mezi dětmi, ale i rodiči a pedagogy.

Úzkou spoluprací s mateřskou školou na Koryčanských Pasekách zaručujeme návaznost na předškolní výuku anglického jazyka a umožňujeme tak žákům získané znalosti dále rozvíjet formou zájmového kroužku.

Základní škola Koryčanské Paseky je zapojena do projektu "Zlepšení kvality vzdělávání v ZŠ Koryčanské Paseky" Evropské unie.

temp
temp
temp
temp
temp
temp
temp-thumb
temp-thumb
temp-thumb
temp-thumb
temp-thumb
temp-thumb