Vláda schválila zásadní změnu v ošetřovném. Více na webu Ministerstva práce a sociálních věcí


Dvanáctero pro duševní zdraví (pdf)


Vyučování pro děti I. stupně ZŠ v nové podobě přes TV obrazovku
Každý všední den od 9.00 hod. na ČT2 vyučování startuje!!! Učební blok bude trvat třicet minut a bude určen vždy pro jeden ročník prvního stupně ZŠ s krátkou přestávkou v podobě vzdělávacích pořadů z produkce TV Déčka. Vysílání bude pravidelné, aby rodičům umožnilo přizpůsobit podle něj denní program. V úterý a ve čtvrtek pak pomůže v pořadu „Škola doma“ i s přípravou na přijímací zkoušky. Více na:
webu České televize.

Všechny připravované díly „Učí Telka“ najdete na odkaze:
ceskatelevize.cz/porady/13394657013-ucitelka/dily/

Po jejich prvním odvysílání na ČT2 si je budete moci kdykoliv přehrát.Na níže uvedeném odkazu naleznete pokyny a informace k vyplňování tzv. ošetřovného.
Je zde uveden i odkaz na vytisknutí formuláře ze stránek OSSZ.
Karanténa a ošetřovné (pdf)Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví
uzavření základních, středních a vysokých škol od 11. 3. 2020

Dokument ke stažení (pdf)

Mimořádné karanténní opatření Ministerstva zdravotnictví pro občany po návratu z Italské republiky
Dokument ke stažení (pdf)


Výzva školám a školským zařízením v souvislosti s vývojem situace ohledně šíření koronaviru Covid-19.
Výzva školám ke stažení (pdf)

V souvislosti s aktuálním vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění novým koronavirem nás Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně požádala o rozeslání příslušných informací, které jsou uvedeny v přiloženém souboru. Dále jsme byli informováni o tom, že Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně bude s ohledem na vývoj situace vydávat další pokyny, o kterých Vás budeme prostřednictvím elektronické pošty informovat. Zároveň doporučujeme sledovat web www.khszlin.cz.

Výzva obyvatelům a institucím ke stažení (pdf)

Samotnou situací se rovněž intenzivně zabývá MŠMT, jehož doporučení pro školy ke koronaviru naleznete na webových stránkách www.msmt.cz/doporuceni-pro-skoly-ke-koronaviru.Vítejte u nás - vize školy

ZŠ v 1. - 5. ročníku pracuje podle nového školního vzdělávacího programu – Sluníčková škola pro radostné učení.

V naší škole klademe důraz na zdravé a klidné prostředí, při výuce využíváme alternativní prvky výuky, kterými se u dětí snažíme docílit zdravého sebevědomí. Učíme se vyjádřit a zdůvodnit svoje názory, přijímat zodpovědnost za sebe i druhé. Vzájemná spolupráce, hledání a objevování je pro nás stejně důležité jako získávání nových poznatků z knih...

K vybavení školy patří i interaktivní tabule, které jsou stejně jako počítače hojně využívány k modernizaci a zkvalitnění výuky.

Žáci mají v průběhu školního roku možnost navštěvovat různé kroužky a nepovinné předměty, ve kterých se mohou realizovat, rozvíjet: anglický jazyk, zpívánky, pohybové hry, aerobic, tvořivé činnosti a mnoho dalších.

Podílíme se aktivně na ochraně životního prostředí a vedeme žáky ke zdravému životnímu stylu.

Důraz klademe i na úzkou spolupráci s rodiči žáků, pro které organizujeme společné zábavně výchovné akce a tím posilujeme vzájemný vztah nejen mezi dětmi, ale i rodiči a pedagogy.

Úzkou spoluprací s mateřskou školou na Koryčanských Pasekách zaručujeme návaznost na předškolní výuku anglického jazyka a umožňujeme tak žákům získané znalosti dále rozvíjet formou zájmového kroužku.

temp
temp
temp
temp
temp
temp
temp-thumb
temp-thumb
temp-thumb
temp-thumb
temp-thumb
temp-thumb

Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R., příspěvková organizace se zapojila do výzvy MŠMT, řídícího orgánu OP VVV (Výzva č. 02_18_063 - Šablony II - mimo hlavní město Praha), a po procesu hodnocení a schválení získala částku 787 384,00 Kč.

Projekt má název Zlepšení kvality vzdělávání v ZŠ Koryčanské Paseky II a registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013944.

Realizace začala 1. 9. 2019 a projekt potrvá do 31. 8. 2021.

Cílem tohoto projektu je zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích a sociální integrace žáků.

Stěžejní část finanční podpory, kterou škola získala, bude směřovat na dočasnou personální podporu – školního asistenta ZŠ a školního asistenta školní družiny (tato aktivita umožňuje vyzkoušet a na určité období poskytnout větší podporu zejména žákům ohroženým školním neúspěchem). Další část finanční podpory bude směřovat na sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv, doučování žáků ohrožených školním neúspěchem a další vzdělávání pedagogických pracovníků.


logo