„Hurá, vítejte, letní prázdniny!“

Přeji Vám všem, aby ubíhaly co nejpomaleji,
abyste stačili nabrat potřebnou sílu na další školní rok.
Radmila


Vítejte u nás

ZŠ v 1. - 5. ročníku pracuje podle nového školního vzdělávacího programu – Sluníčková škola pro radostné učení.

V naší škole klademe důraz na zdravé a klidné prostředí, při výuce využíváme alternativní prvky výuky, kterými se u dětí snažíme docílit zdravého sebevědomí. Učíme se vyjádřit a zdůvodnit svoje názory, přijímat zodpovědnost za sebe i druhé. Vzájemná spolupráce, hledání a objevování je pro nás stejně důležité jako získávání nových poznatků z knih...

K vybavení školy patří i interaktivní tabule, které jsou stejně jako počítače hojně využívány k modernizaci a zkvalitnění výuky.

Žáci mají v průběhu školního roku možnost navštěvovat různé kroužky a nepovinné předměty, ve kterých se mohou realizovat, rozvíjet: anglický jazyk, zpívánky, pohybové hry, aerobic, tvořivé činnosti a mnoho dalších.

Podílíme se aktivně na ochraně životního prostředí a vedeme žáky ke zdravému životnímu stylu.

Důraz klademe i na úzkou spolupráci s rodiči žáků, pro které organizujeme společné zábavně výchovné akce a tím posilujeme vzájemný vztah nejen mezi dětmi, ale i rodiči a pedagogy.

Úzkou spoluprací s mateřskou školou na Koryčanských Pasekách zaručujeme návaznost na předškolní výuku anglického jazyka a umožňujeme tak žákům získané znalosti dále rozvíjet formou zájmového kroužku.

Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R., příspěvková organizace se zapojila do výzvy MŠMT, řídícího orgánu OP VVV (Výzva č. 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - šablony pro MŠ a ZŠ pro méně rozvinutý region v prioritní ose 3 OP), a po procesu hodnocení a schválení získala částku 478.252,- Kč.

Projekt má název Zlepšení kvality vzdělávání v ZŠ Koryčanské Paseky a registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0003574. Realizace začala 1. 9. 2017 a projekt potrvá do 31. 8. 2019.

Cílem tohoto projektu je zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích a sociální integrace žáků.

Stěžejní část finanční podpory, kterou základní škola získala, bude směřována na doučování žáků ohrožených školním neúspěchem a na dočasnou personální podporu – školního asistenta (tato aktivita umožňuje vyzkoušet a na určité období poskytnout větší podporu zejména žákům ohroženým školním neúspěchem). Další část finanční podpory je určena na další vzdělávání pedagogického sboru zaměřené na inkluzi.

projekt EU
temp
temp
temp
temp
temp
temp
temp-thumb
temp-thumb
temp-thumb
temp-thumb
temp-thumb
temp-thumb